Większość towarzystw ubezpieczeniowych do standardowej polisy na życie umożliwia zakup rozszerzeń dotyczących poważnego zachorowania, a w tym także udaru mózgu. Sprawdźmy, jak dokładnie definiowany jest udar mózgu – taką informację możemy znaleźć w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
Zobaczmy na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego WARTY ŻYCIE:

Udar mózgu – powstałą w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu danej dodatkowej umowy ubezpieczenia martwicę tkanki mózgowej wywołaną przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:
a) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,
b) obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres min.
60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu (warunek ten nie dotyczy dodatkowych umów ubezpieczenia: śmierci
ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu oraz śmierci małżonka lub partnera w wyniku zawału
serca lub udaru mózgu),
c) obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego
rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
a) epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA, RIND),
b) zawałów mózgu lub krwawień śródczaszkowych spowodowanych zewnętrznym urazem,
c) wtórnych krwotoków do istniejących ognisk poudarowych,
d) jakichkolwiek innych zmian w mózgu możliwych do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących
odpowiadających tym zmianom utrwalonych objawów klinicznych,
e) symptomów spowodowanych migreną,
f) chorób naczyń wpływających na wzrok lub nerw wzrokowy lub system równowagi,
g)niedokrwienia spowodowanego niewydolnością kręgowo-podstawną (objawów niewydolności kręgowo -podstawnej).

Znajomy likwidator szkód mówi, że rozpoznanie udaru mózgu musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia śródczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem. Ubezpieczeniem nie są także objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA).

Zauważyliśmy w naszych przypadkach z Klientami, iż zdarzenia zgłaszane do Towarzystwa Ubezpieczeń często dotyczą epizodu przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), który nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową w rozumieniu pojęcia „poważnego zachorowania’. Stąd bywają nieporozumienia, kiedy ubezpieczony nie chce pogodzić się z decyzją Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Można się w tej sytuacji pocieszyć, iż zdarzenie nie pozostawiło utrwalonych skutków udaru i ubezpieczony wrócił do zdrowia.

Stąd należy wziąć pod uwagę, iż bardzo ważny dla ubezpieczyciela jest zarówno stopień udaru, jak również badania, które zostaną wykonane w celu zdiagnozowania choroby. Jest to istotne ze względu na zgłoszenie roszczenia – w takiej sytuacji będziemy potrzebować kompletnej dokumentacji medycznej, która potwierdzi nasz stan zdrowia. Pamiętajmy zatem, że do wniosku o wypłatę pieniędzy z polisy powinniśmy dołączyć wyniki CT (tomograf komputerowy) oraz MRI (rezonans magentyczny).

Jak rozpoznać objawy udaru mózgu?
Szybkie rozpoznanie pierwszych sygnałów udaru mózgu może mieć wpływ na dalsze leczenie i rokowania pacjenta. Ważne jest zatem, by jak najszybciej zwrócić uwagę na objawy. Wśród nich najczęściej wymienia się:
• silny i nagły ból głowy,
• osłabienie mięśni twarzowych, np. asymetryczne opadanie kącika ust,
• niedowład kończyny górnej/dolnej,
• problemy z mówieniem,
• trudności związane z połykaniem/jedzeniem,
• zaburzenia równowagi, chodzenia oraz koordynacji ruchowej,
• zaburzenia lub utrata przytomności,
• problemy z widzeniem.
Objawy w różnych przypadkach mogą różnić się od siebie, ale w sytuacji, gdy dochodzi do udaru mózgu, znaczenie ma, w której części mózgu doszło do uszkodzenia. Symptomy mogą pojawiać się etapowo, nasilać się i ustępować, dlatego nie warto ich bagatelizować. Niestety, bardzo często do udaru dochodzi w nocy, w trakcie snu. Wówczas objawy mogą być zauważalne dopiero po przebudzeniu, czyli nawet kilka godzin od momentu wystąpienia choroby.

Jakie są konsekwencje choroby niedokrwiennej mózgu?
Obecnie jedną z najczęstszych przyczyn śmierci w Polsce jest właśnie udar mózgu, tuż obok nowotworów złośliwych oraz zawału serca. Należy podkreślić, że nie jest to problem określonej grupy wiekowej, ponieważ w ostatnich latach choroba niedokrwienna mózgu zaczyna dotyczyć również coraz młodszych osób, ponieważ spotyka zarówno 40-latków, jak i 30-latków (źródło: GUS)

Rocznie diagnozuje się nawet 90 tys. przypadków, z czego około 30 tys. prowadzi do śmierci. Oznacza to, że co trzecia osoba, którą dotnie udar umrze. Należy również dodać, że oprócz śmierci, choroba niedokrwienna mózgu może również prowadzić do kalectwa oraz znacznego pogorszenia jakości życia (źródło: GUS)

Jakie są przyczyny udaru mózgu?
Jego przyczyną mogą być: skrzepliny powstałe w jamach serca (30%), zwężenie tętnic szyjnych (30%) oraz patologie wewnątrzczaszkowe (40%). Należy jednak podkreślić, że udaru mózgu nie możemy w żaden sposób przewidzieć, ponieważ dotyka on zarówno seniorów oraz osoby schorowane, jak również coraz młodszych ludzi, w tym również tych, którzy regularnie uprawiają sport oraz dbają o zdrową dietę.
Dużą rolę odgrywa z pewnością styl życia, jaki prowadzimy – źle zbilansowana dieta, uboga w składniki odżywce, brak ruchu, stres, przepracowanie, używki oraz brak badań kontrolnych.

Dlatego tak ważne jest, by w codziennym życiu pilnować tego, co jemy, wykonywać regularne badania kontrolne oraz dbać o aktywność fizyczną. Dzięki temu możemy uniknąć choroby niedokrwiennej mózgu, jak również znacznie opóźnić możliwość jej wystąpienia.

Aby ubezpieczyć się na wypadek udaru mózgu należy wykupić polisę podstawową oraz umowę dodatkową dotyczącą poważnego zachorowania – mówimy o grupowej polisie w zakładzie pracy, gdzie de facto – ten zakres występuje łącznie. W ramach tej polisy mamy do dyspozycji opcje dotyczące pobytu w szpitalu, leczenia operacyjnego, leczenia specjalistycznego oraz pakietu assistance, który zapewni dodatkowe usługi, np.: dowóz leków do miejsca zamieszkania, pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji oraz niezbędnego sprzętu, wizytę domową lekarza lub pielęgniarki, pomoc w opiece nad dziećmi w czasie hospitalizacji, pomoc w opiece nad zwierzętami w czasie hospitalizacji, transport medyczny, pomoc psychologa i inne.

Warto zatem pomyśleć o dobrze dopasowanym ubezpieczeniu, szczególnie ta kwestia nabiera znaczenia, kiedy trzeba wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i odpowiedzieć na pytania dotyczące historii chorobowej, ale to już zupełnie inny temat, który poruszymy w kolejnym wpisie.