Usługi

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Audyt Ubezpieczeniowy

Ocena jakości

Na podstawie otrzymanych od Klienta polis dokonujemy oceny jakości aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. Celem audytu jest analiza aktualnie obowiązującego programu na tle możliwości rynkowych. Jego rolą jest także wskazanie ewentualnych luk w konstrukcji polis oraz szukanie oszczędności w koszcie ubezpieczenia. Ważnym zadaniem jest uszczelnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a więc określenie kierunku pożądanych zmian i odnalezienie tych obszarów działalności, które dotychczas nie były objęte ubezpieczeniem. Dzięki tym działaniom możemy pomóc zoptymalizować program ubezpieczeniowy.

Programy Ubezpieczeniowe

Przygotowanie i zawarcie umów

Odpowiadamy za cały proces przygotowania i zawarcia umów ubezpieczenia. U każdego klienta sytuacja wygląda inaczej – jest to uzależnione od profilu prowadzonej działalności i posiadanego majątku, a także od obowiązujących procedur wewnętrznych. Właściwa ocena ryzyka pozwala nam na przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb Klienta. Wszystkie czynności prowadzące do wyboru ubezpieczyciela: modyfikacja zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul, negocjacje z zakładami ubezpieczeń aż do przedstawienia Klientowi gotowej analizy z naszymi uwagami i rekomendacją wykonywane są przez nas bez angażowania klienta. Klient otrzymuje od nas gotowy materiał – bardzo precyzyjną informację – umożliwiający w łatwy sposób podjęcie decyzji co do wyboru ubezpieczyciela.

Biuro prawne

Dedykowana pomoc prawna

W strukturach firmy funkcjonuje Biuro Prawne i Odszkodowań, które zapewnienia naszym Klientom obsługę prawną w dziedzinie ubezpieczeń. Nasi radcowie prawni wspomagają nas w zakresie czynności brokerskich polegających na doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu umów ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem procesów likwidacji zgłoszonych szkód.

Na bieżąco opiniujemy przedłożone kontrakty pod względem zgodności ich zapisów z obowiązującym porządkiem prawnym oraz posiadanymi ubezpieczeniami oraz modyfikujemy zapisy ubezpieczeniowe pod kątem obowiązujących, jak i wchodzących w życie przepisów prawa. Biuro Prawne i Odszkodowań świadczy dedykowaną pomoc prawną naszym Klientom bezpłatnie, w ramach obsługi brokerskiej.

Biuro likwidacji szkód

Likwidacja szkody i świadczenia

Odpowiadamy za cały proces przygotowania i zawarcia umów ubezpieczenia. U każdego klienta sytuacja wygląda inaczej – jest to uzależnione od profilu prowadzonej działalności i posiadanego majątku, a także od obowiązujących procedur wewnętrznych.

  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  • ustalenie terminu oględzin
  • uczestnictwo w oględzinach szkody
  • nadzór nad likwidacją szkody
  • przekazywanie dokumentacji szkodowej
  • nadzór nad terminowością wypłaty odszkodowań
  • procedury odwoławcze
  • procedury ugodowe

Dodatkowo:

  • uproszczone procedury likwidacji szkód
  • opracowanie instrukcji postępowania w przypadku szkód