Ubezpieczenie D&O jest ofertą, która po pierwsze chroni firmy przed złymi decyzjami członków zarządu. A po drugie chroni osoby zarządzające tymi właśnie spółkami. Powstanie takiego ubezpieczenia wynikło z wprowadzenia w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami. W innych krajach takie ubezpieczenie jest od bardzo dawna i cieszy się ogromnym powodzeniem wśród kadry zarządczej dużych przedsiębiorstw, ale także małych prywatnych firm. Zdarzają się takie sytuacje, że jest to jednym z warunków przy podjęciu decyzji o zarządzaniu spółką przez potencjalnego menadżera.
Ubezpieczenie D&O zabezpiecza członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pracowników pełniących funkcje nadzorcze lub zarządcze w spółce, a także ich współmałżonków i spadkobierców.
Firmy, które posiadają takie ubezpieczenie dla członków władz spółek, a w szczególności dla członków zarządu mogą zapewnić sobie finansowe wsparcie kosztów obrony prawnej przed roszczeniami ze strony samej spółki, udziałowców i innych podmiotów, którzy są pewni, że ponieśli stratę poprzez błędne decyzje. Miejmy świadomość, że poza odszkodowaniem możliwy jest cały szereg innych świadczeń, które mają wspomóc zarządzających i innych ubezpieczonych w obronie. Jeżeli zostanie udowodniona wina po stronie członków zarządu, mogą oni liczyć na pokrycie zobowiązań przez odszkodowanie. Polisa D&O pokrywa również koszty wsparcia specjalistów takich jak od ochrony dobrego imienia, koszty ekspertyz, opinii prawnych. Same odszkodowanie jest wypłacane na samym końcu ogół zapewnia refundację pieniężnych kar administracyjnych.