Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk ma na celu zapewnienie spójnej i najpełniejszej ochrony dla robót kontraktowych w trakcie całego procesu. Stroną ubezpieczenia jest zazwyczaj wykonawca umów, zamawiający lub inwestor. Głównym przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montażowe. Ubezpieczenie dodatkowo można rozszerzyć o:
• sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
• maszyny budowlane,
• inne rodzaje mienia i kosztów,
• odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót.
Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia jest możliwość objęcia ochroną wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Umowa ubezpieczenia charakter nieodnawialny, a okres ubezpieczenia odpowiada okresowi prowadzenia robót zgodnie z umową kontraktową i harmonogramem robót. Z ważniejszych przyczyn szkód podlegających odszkodowaniu można wymienić: siły przyrody, pożar, wybuch, zalanie, kradzież z włamaniem, dewastację, brak umiejętności, zaniedbanie, błąd ludzki oraz błąd montażowy.
Szczególny charakter każdej inwestycji powoduje konieczność indywidualnego dostosowania rozszerzeń i warunków szczególnych. Poniżej kilka przykładów takich rozszerzeń:
• Rozpoczęcie robót wymaga przygotowania terenu budowy, przewiezienia materiałów oraz zorganizowania zaplecza budowy. Szkody w mieniu transportowanym na budowę mogą zostać włączone do ubezpieczenia.
• W przypadku zawalenia się całości lub części obiektu koszty rozbiórki mogą okazać się wysokie i przekroczyć sumę ubezpieczenia, dlatego istotną pozycję stanowią koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (z limitem ponad sumę ubezpieczenia dla robót).
• Obiekt, na którym prowadzone są roboty polegające na remoncie czy przebudowie lub obiekt bezpośrednio sąsiadujący z budową, może być narażony na uszkodzenie lub zniszczenie wskutek prowadzenia robót. Tego rodzaju szkody (z pewnym wyjątkiem) nie mogą zostać objęte polisą eksploatacyjną. Dlatego przewidziano dla tej kategorii mienia odrębny limit odpowiedzialności.
• W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony może być zmuszony do poniesienia kosztów dodatkowych, np. zatrudnienia ekspertów i pracowników w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy czy frachtu ekspresowego, niezbędnych do szybkiego przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody i zmniejszenia opóźnienia w harmonogramie robót. Koszty te mogą podlegać odszkodowaniu do limitu ponad sumę ubezpieczenia dla robót.
• Ochroną mogą być objęte również szkody powstałe w wyniku błędu projektanta czy wady materiałowej.
Podsumowując, ubezpieczenie budowy/montażu oferuje szerokie pokrycie praktycznie wszystkich ryzyk związanych z taką działalnością firmy. Objęcie mogą być nim wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego przez cały okres prowadzenia robót, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi. Jest to szczególnie istotne ze względu na specyfikę branży budowlanej, która powinna być zabezpieczona w szczególny sposób zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.
Jeżeli czytając ten artykułu pojawiły się dodatkowe pytania lub interesują Was dodatkowe informacje, to zapraszamy do kontaktu.