Polubowne załatwianie sporu pomiędzy konsumentem a ubezpieczycielem jest coraz to popularniejszym rozwiązaniem. Jedną z przyczyn jest większa świadomość klientów, a druga to większe doświadczenie i chęć współpracy ze strony instytucji ubezpieczeniowej.
Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia 1
Mediator powinien prowadzić rozmowy w taki sposób, aby uczestnicy mogli skoncentrować się na głównych aspektach problemu oraz dążyć wspólnie z uczestnikami do szukania wielu możliwych rozwiązań. Osoba bezstronna powinna nie zaogniać ani nie eskalować negatywnych emocji towarzyszących rozmów.
Mediacja posiada wiele zalet daje szansę na szybkie i zadowalające rozwiązanie problemu bez udziału sądów. Istotnym plusem jest to, że rozmowy prowadzone są na neutralnym gruncie a nie na Sali sądowej. Rozmowy, które prowadzą do polubownego rozwiązanie problemu mogą odbywać się ,nie tylko w poprzez osobiste kontakty twarzą w twarzą ale również telefoniczne czy za pomocą poczty elektronicznej. Jednak zawsze przy tych rozmowach jest obecny mediator, który dzięki swojemu doświadczeniu w danym zakresie zawsze może udzielić poszczególnym stronom wyjaśnień zachowując swoją bezstronność i profesjonalizm. Zastosowanie takiego rozwiązania przy sporze to nie tylko oszczędność czasu ale także i finansów. Pozwala na uniknięcie kosztów procesowych. Opłata za uruchomienie postępowania mediacyjnego w Centrum przy KNF lub u Rzecznika Finansowego wynosi 50 zł niezależnie od wartości przedmiotu sporu 2
Jest wiele ośrodków ogólnopolskich i regionalnych świadczących usługi z zakresu mediacji. Na rynku finansowym takim wyspecjalizowanym ośrodkiem jest Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Nic dziwnego, że popularność mediacji na rynku finansowym systematycznie rośnie. Jak informuje Komisja, w 2017 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ponad 2950 wniosków o przeprowadzenie mediacji – o 66% więcej niż w roku ubiegłym. Ponad 30% wszystkich wniosków złożyły instytucje finansowe. W 1130 przypadkach chęć rozwiązania sporu w drodze mediacji wyraziły obie strony konfliktu, co oznacza wzrost o 56% w stosunku do 2016 r. 3
Czy mamy szansę wygrać z firmą ubezpieczeniową? Nie ulega wątpliwości, że zakład ubezpieczeń posiada odpowiednie środki finansowe oraz jego pozycja na rynku jest silniejsza niż pojedynczego klienta, który domaga się wypłaty roszczenia. Jeżeli pojedynczy klient odpowiednio się przygotuje pod względem formalnym, merytorycznym i psychicznym oraz skorzysta z pomocy z funkcjonujących instytucji to rozwiązanie sporu powinno zadowolić obydwie strony.

1 – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje
2 – Źródło: Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, Rzecznik Finansowy
3 – Źródło: Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, Rzecznik Finansowy